En

Műtárgykölcsönzés

A Szépművészeti Múzeum és tagintézményei (a továbbiakban: Szépművészeti Múzeum) stratégiai célja, hogy – széles körű hazai és nemzetközi szakmai együttműködéseit erősítve – műtárgykölcsönzések segítségével is növelje a látogatói hozzáférést a Szépművészeti Múzeum vagyonkezelésében lévő műtárgyakhoz.

A belföldre történő műtárgykölcsönzés kiemelt célkitűzése, hogy a Szépművészeti Múzeum – országos szerepköréből adódóan – ösztönözze olyan színvonalas kiállítások megvalósítását, amelyek növelik a vidéki képzőművészeti gyűjtemények szaktudományos feltártságát és hozzájárulnak széles körű megismertetésükhöz.

Ennek érdekében a műtárgykölcsönzés jogszabályoknak megfelelő, jól szervezett és átlátható lebonyolítása szükséges, amelyet az alábbi kölcsönzési rend betartása biztosít.

 ELVI ALAPVETÉSEK

     A Szépművészeti Múzeum kizárólag olyan intézmény/szervezetnek kölcsönöz műtárgyat, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerint átlátható szervezetnek minősül.
     A Szépművészeti Múzeum a kulturális javakat kizárólag határozott időre szóló, írásbeli szerződés alapján adhatja kölcsön.
     A Szépművészeti Múzeum nyilvántartásában szereplő kulturális javak nem muzeális intézmény számára történő kölcsönzéséhez a kultúráért felelős miniszter hozzájárulása szükséges, amelynek megkérése a Szépművészeti Múzeum (mint kölcsönadó) kötelezettsége. A kölcsönzés tárgyát képező kulturális javak csak az engedély kézhezvételét követően szállíthatók el.

A KÖLCSÖNZÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

1.     A kölcsönzési folyamat a kölcsönzési kérelem (a továbbiakban: kérelem) benyújtásával indul.
2.     Amennyiben a műtárgyak száma nem haladja meg a 20 darabot, a kérelmet legalább 3 hónappal, 20 műtárgynál több művet tartalmazó kérelem esetén legalább 6 hónappal a kiállítás tervezett megnyitása előtt kell benyújtani.
3.     A kérelmet postai úton kell megküldeni a Szépművészeti Múzeum főigazgatójának címezve, a Kölcsönvevő fejléces papírján, aláírással, pecséttel, dátummal ellátva.
4.     A kérelem kötelező adattartalma:
a)     a Kölcsönvevő azonosító adatai (név, cím, nyilvántartási szám, képviseletre jogosult személy),
b)     a kiállításnak helyt adó intézmény/szervezet megjelölése,
c)     a kiállítás időtartama,
d)     a kiállítás címe,
e)     a kölcsönözni kívánt műtárgy vagy műtárgyak adatai (alkotó, cím, méret, leltári szám),
f)     az esetleges további helyszínek megjelölése,
g)     kapcsolattartásra kijelölt személy(ek) elérhetősége (név, beosztás, e-mail cím, telefonszám).

5.     A kérelemhez mellékletként csatolni kell:
a)     a kérelem indokolását,
b)     a kiállítás koncepciójának leírását, mely tartalmazza
     a kölcsönözni kívánt műtárgy(ak)nak a kiállításban betöltendő szerepét,
     a kurátor(ok) nevét,
c)     a kiállításnak helyt adó intézmény/szervezet épületbiztonsági dokumentációját.
6.     A műtárgyak kölcsönzésére vonatkozó általános szerződési feltételek, az épületbiztonsági dokumentáció formanyomtatványa, valamint a műtárgyszállítással kapcsolatos követelmények a lap alján található linken érhetők el.
7.     A formai szempontból hiányosan, illetve határidőn túl beérkező műtárgykölcsönzési kérelmeket a Szépművészeti Múzeumnak nem áll módjában teljesíteni.

A KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSA
1.     A határidőben és formai szempontból hiánytalan adattartalommal beérkezett kérelmek elbírálása során a Szépművészeti Múzeum vizsgálja
a)     a kölcsönözni kívánt műtárgy vagy műtárgyak állapotát,
b)     a kiállítás koncepciójának szakmai megalapozottságát,
c)     a kiállítás koncepciójának illeszkedését a Szépművészeti Múzeum stratégiájához és rövid, illetve közép távú kiállítási tervéhez,
d)     a kiállításnak helyet adó intézmény/szervezet által biztosított
     állományvédelmi követelményeket (beleértve a klimatikus viszonyokat, a csomagolás és a szállítás feltételeit),
     vagyonbiztonsági feltételeket (beleértve az esetlegesen szükséges muzeológusi, rendőrségi vagy egyéb fegyveres kíséretet), illetve
     tűzvédelmi kondíciókat,
e)     a műtárgy rendelkezésre bocsáthatóságát a megjelölt időtartamban.
2.     Az elhelyezési dokumentációban foglalt feltételek fennállását a Szépművészeti Múzeum a kérelem elbírálása során ellenőrizheti. A kölcsönkérő köteles az ellenőrzést elfogadni és az ellenőrzés lefolytatása során együttműködni.
3.     A Szépművészeti Múzeumnak lehetősége van a fent felsorolt bármely szempontra hivatkozva visszautasítani a kölcsönzési kérelmet.
4.     A kérelemmel kapcsolatos döntésről a Szépművészeti Múzeum hivatalos levél formájában tájékoztatja a Kölcsönvevőt.

KÖLCSÖNZÉSI DÍJ ÉS PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉK
1.     Általános szabály:
A kölcsönzési szerződésben kölcsönzési díj és pénzügyi biztosíték köthető ki.
2.     Általános mentesség:
Az állami tulajdonú kulturális javak állami vagy önkormányzati fenntartású muzeális intézmények közötti, országhatáron belüli kölcsönzése mentes a kölcsönzési díj és a pénzügyi biztosíték megfizetése alól.
3.     Kötelező pénzügyi biztosíték:
a)     Nem muzeális intézmény számára történő kölcsönzés esetén a kölcsönzött kulturális javak értékéhez igazodó pénzügyi biztosítékot kell kikötni.
b)     Pénzügyi biztosítékként az alábbiak fogadhatók el:
     a kulturális javak biztosítási értékével arányos, elkülönítetten kezelt, lekötött pénzösszeg,
     az államháztartásért felelős miniszter által vállalt kiállítási garancia vagy kiállítási viszontgarancia,
     nem költségvetési szervként működő Kölcsönvevő esetén a kulturális javakban esetlegesen bekövetkező valamennyi kár megtérítésének vállalására irányuló garancianyilatkozat vagy garanciaszerződés,
     biztosítási szerződés vagy
     egyéb szerződéses biztosíték nyújtása.
4.     Mentesítés a kölcsönzési díj és a pénzügyi biztosíték megfizetése alól:
a)     A miniszter a 2. pont hatálya alá nem tartozó, állami tulajdonú kulturális javak muzeális intézmények közötti kölcsönzése esetén a Kölcsönvevő indokolt kérelmére, nemzeti kulturális érdekre figyelemmel mentesítést adhat a kölcsönzési díj és a pénzügyi biztosíték megfizetése alól.
b)     A mentesítési kérelmet az Emberi Erőforrások Minisztériuma Múzeumi Főosztályára kell benyújtani a kölcsönzési szerződés megkötése előtt.

EGYÉB KÖLTSÉGEK
Ha a felek eltérően nem állapodnak meg, a Kölcsönvevő viseli a kölcsönzéssel összefüggő alábbi költségeket:
     a kulturális javak állományvédelmét szolgáló költségeket (beleértve a kulturális javak kiállításra alkalmassá tételét, restaurálását, keretezését, amennyiben szükséges),
     a kulturális javak vagyonbiztonságát szolgáló költséget (például a muzeológusi, rendőrségi vagy egyéb fegyveres kíséretet), valamint
     a kölcsönzéssel összefüggő adminisztrációs költséget, ideértve a postai, nyomtatási és fénymásolási költséget is.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

     A műtárgyak kölcsönzésére vonatkozó általános szerződési feltételek (link)

     Az épületbiztonsági dokumentáció formanyomtatvány (link)

     Műtárgyszállítással kapcsolatos követelmények (link)

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK
1.     A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
2.     A muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzési díjáról, valamint a kijelölési eljárásról szóló 377/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet