Jogszabályok

Magyarország Alaptörvénye

 

2011. évi CXCV. törvény (Áht.) az államháztartásról

 

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

 

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről

 

2012. évi XCV. törvény a kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről

 

47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról

 

449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről

 

19/2015. (IV. 2.) EMMI rendelet a múzeumi letétről

 

377/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzési díjáról, valamint a kijelölési eljárásról

 

20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról

 

51/2015. (XI. 13.) EMMI rendelet a muzeális intézmények nyilvántartásában szereplő kulturális javak revíziójáról és selejtezéséről

 

14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről

 

57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet a kulturális javak védetté nyilvánításának részletes szabályairól

 

194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről

 

376/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet a muzeális intézmények működési engedélyéről

 

1957. évi 14. törvényerejű rendelet a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelme tárgyában Hágában, 1954. évi május hó 14. napján kelt nemzetközi egyezmény, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv (a kulturális javak háború idején megszállott területekről való kivitelének tilalma tárgyában) kihirdetéséről

 

1979. évi 2. törvényerejű rendelet a kulturális javak jogtalan behozatalának, kivitelének és

tulajdona jogtalan átruházásának megakadályozását és megelőzését szolgáló eszközökről szóló, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének Közgyűlése által Párizsban az 1970. évi november hó 14. napján elfogadott Egyezmény kihirdetéséről

 

2001. évi XXVIII. törvény a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi visszaadásáról szóló, Rómában, 1995. év június hó 24. napján aláírt UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről

 

1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

 

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről

2000. évi C. törvény a számvitelről

 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

 

150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére

 

32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet a kulturális szakemberek továbbképzéséről