En

Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv azonosító adatai

Hivatalos név: Szépművészeti Múzeum
Székhely: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.
Postacím: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.
Központi elektronikus levélcím: info@szepmuveszeti.hu
Központi telefonszám: (+36-1) 469-7100
Honlap: www.szepmuveszeti.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége: info@szepmuveszeti.hu, Közönségszolgálati Osztály iroda Tel: (+36-1) 469
7782 (H-V 10.00-17.00)

2. Szervezeti felépítés

Alapító okirat
Szervezeti ábra
Szervezeti és működési szabályzat

Archívum

3. Vezetők adatai, kapcsolat

Név munkakör/szervezeti egység elérhetőség:
dr. Baán László főigazgató +36 1 4697100
email: titkarsag@szepmuveszeti.hu
Cser Enikő gazdasági vezető +36 1 4697100
email: titkarsag@szepmuveszeti.hu
dr. Vigh Annamária általános főigazgató-helyettes +36 1 4697100
email: titkarsag@szepmuveszeti.hu
dr. Szücs György tudományos főigazgató helyettes +36 1 4697100
email: titkarsag@szepmuveszeti.hu

4. Ügyfélkapcsolati vezető

Nem releváns

5. Felügyelőbizottság tagjai, kapcsolat

Nem releváns

6. A Szépművészeti Múzeum alá rendelt közfeladatot ellátó szervezetek

Nem releváns

7. A Szépművészeti Múzeum tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdasági szervezetek

Nem releváns

8. A Szépművészeti Múzeum által alapított közalapítványok

Nem releváns

9. A Szépművészeti Múzeum által alapított költségvetési szervek

Nem releváns

10. Lapok, kiadványok

Bulletin (főszerkesztő Dobos Zsuzsa)
Muzeum Cafe (főszerkesztő: Gréczi Emőke)
és
https://www.szepmuveszeti.hu/kiadvanyok/

11. Felettes szerv

Kulturális és Innovációs Minisztérium
Székhelye: 1054 Budapest, Szemere utca 6.
Postai címe: 1884 Budapest, Pf. 1.
email címe: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. Jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, szabályzatok

Alaptevékenységet meghatározó jogszabályok:

Magyarország Alaptörvénye

1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

2000. évi C. törvény a számvitelről

2001. évi XXVIII. törvény a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi visszaadásáról szóló, Rómában, 1995. év június hó 24. napján aláírt UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2011. évi CXCV. törvény (Áht.) az államháztartásról

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

2012. évi XCV. törvény a kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

2020. évi XXXII. törvény a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról

1957. évi 14. törvényerejű rendelet a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelme tárgyában Hágában, 1954. évi május hó 14. napján kelt nemzetközi egyezmény, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv (a kulturális javak háború idején megszállott területekről való kivitelének tilalma tárgyában) kihirdetéséről

1979. évi 2. törvényerejű rendelet a kulturális javak jogtalan behozatalának, kivitelének és tulajdona jogtalan átruházásának megakadályozását és megelőzését szolgáló eszközökről szóló, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének Közgyűlése által Párizsban az 1970. évi november hó 14. napján elfogadott Egyezmény kihirdetéséről

194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről

47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről

376/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet a muzeális intézmények működési engedélyéről

377/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzési díjáról, valamint a kijelölési eljárásról

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

22/2019. (II. 25.) Korm. rendelet a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről és az azzal összefüggő átmeneti rendelkezésekről

20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról

19/2015. (IV. 2.) EMMI rendelet a múzeumi letétről

51/2015. (XI. 13.) EMMI rendelet a muzeális intézmények nyilvántartásában szereplő kulturális javak revíziójáról és selejtezéséről

32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet a kulturális szakemberek továbbképzéséről

39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról

Intézményi szabályzatok

Szervezeti és működési szabályzat
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

A Szépművészeti Múzeum könyvtárának könyvtárhasználati és gyűjtőköri szabályzata

A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti  Múzeum könyvtárának könyvtárhasználati és gyűjtőköri szabályzata

2. A közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartás adatai
A Múzeumról
About the Museum

Társintézmények

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Nem releváns

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel
rendelkező szerv megnevezése, ügyintézéshez szükséges dokumentumok, eljárási díjak

Nem releváns

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

1. Látogatói információk
2. Programok
3. Kulturális szolgáltatások
4. Könyvtári szolgáltatások
  4.1 Könyvtárhasználati szabályok
  4.2 Bibliográfia
  4.3 Huntéka
5.  Adattári szolgáltatások
  5.1.  Kutatási szabályzat
  5.2. Szakmai szolgáltatások
6. A közszolgáltatások díja 
6.1. Jegyárak 
6.2. Könyvtárhasználati  szabályok 
6.3. Kutatási szabályzat 
6.4. Szakmai szolgáltatások

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai

Műtárgyak

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája

https://www.szepmuveszeti.hu/kiadvanyok/

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés módja

Nem releváns

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

Nem releváns

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Nem releváns

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

https://mng.hu/palyazati-felhivasok/

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános
megállapításai

Akadálymentesítés

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve,
elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A Szépművészeti Múzeum főigazgatójának 8/2012. (XII.19.) főigazgatói utasítása 

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei,
időbeli változásuk

https://kultstat.oszk.hu/#/home/public

15.  közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közérdekű és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igény 2022. évben nem érkezett Intézményünkhöz.

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik
szerződő fél

Nem releváns

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános
szerződési feltételek

Nem releváns

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Nem releváns

19. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája

Szakmai szolgáltatások
Műtárgyböngésző
Nyilvántartási szabályzat

III. Gazdálkodási adatok

1. Éves költségvetés, beszámoló

2013. elemi költségvetés
2014. elemi költségvetés
2015. elemi költségvetés
2016. elemi költségvetés
2017. elemi költségvetés
2018. elemi költségvetés
2019. elemi költségvetés I.
2019. elemi költségvetés II.
2020. elemi költségvetés I
2020. elemi költségvetés II
2021. elemi költségvetés 
2022. elemi költségvetés
2023. elemi költségvetés

2012. évi költségvetési beszámoló
2013. évi költségvetési beszámoló
2014. évi költségvetési beszámoló
2015. évi költségvetési beszámoló
2016. évi költségvetési beszámoló
2017. évi költségvetési beszámoló
2018. évi költségvetési beszámoló
2019. évi költségvetési beszámoló
2020. évi költségvetési beszámoló
2021.évi költségvetési beszámoló

2. Létszám és személyi juttatások összesített adatai

Létszámadatok-22-I.-n.év
Létszámadatok-22-II.-n.év
Létszámadatok-22-III.-n.év
Létszámadatok-22-IV.-n.év

3. Költségvetési támogatások

Nem releváns

4. Az államháztartás vagyonával történő gazdálkodás
(5 millió Ft-ot elérő, vagy meghaladó összegű szerződések évenkénti bontásban)

Nettó ötmillió forint feletti szerződésállomány 2018
Nettó ötmillió forint feletti szerződésállomány 2019
Nettó ötmillió forint feletti szerződésállomány 2020.
Nettó ötmillió forint feletti szerződésállomány 2021.
Nettó ötmillió forint feletti szerződésállomány 2022.

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az
elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Nem releváns

6. A nem alapfeladatok ellátására adott támogatások

Nem releváns

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Az Európai_Unió_támogtásával_megvalósuló_projektek

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

A közbeszerzési információk a https://ekr.gov.hu oldalon érhetők el. (A keresőablakokban ajánlatkérőként vagy szerződő félként a Szépművészeti Múzeumot kell feltüntetni.)

Kiállításaink közül ajánljuk